کمک ۱۶ میلیارد دلاری بانک جهانی به کشورهای درحال توسعه برای نسوزاندن سوخت‌های فسیلی

کمک ۱۶ میلیارد دلاری بانک جهانی به کشورهای درحال توسعه برای نسوزاندن سوخت‌های فسیلی
روز گذشته بانک جهانی اعلام کرد که طبق توافق پاریس 28 درصد سرمایه های خود را به «تغییرات اقلیم» اختصاص می دهد.

کمک ۱۶ میلیارد دلاری بانک جهانی به کشورهای درحال توسعه برای نسوزاندن سوخت‌های فسیلی

روز گذشته بانک جهانی اعلام کرد که طبق توافق پاریس 28 درصد سرمایه های خود را به «تغییرات اقلیم» اختصاص می دهد.
کمک ۱۶ میلیارد دلاری بانک جهانی به کشورهای درحال توسعه برای نسوزاندن سوخت‌های فسیلی

فروش بک لینک