کمیته تخصصی اقدام و عمل در اتاق اصناف فارس تشکیل می شود

کمیته تخصصی اقدام و عمل در اتاق اصناف فارس تشکیل می شود
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: هرگاه که سخنان مقام معظم رهبری مورد توجه و اقدام و عمل مدیران قرار گرفته، موفقیت قطعی و سرشار از برکت الهی نصیب ملت ایران شده است.

کمیته تخصصی اقدام و عمل در اتاق اصناف فارس تشکیل می شود

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: هرگاه که سخنان مقام معظم رهبری مورد توجه و اقدام و عمل مدیران قرار گرفته، موفقیت قطعی و سرشار از برکت الهی نصیب ملت ایران شده است.
کمیته تخصصی اقدام و عمل در اتاق اصناف فارس تشکیل می شود

خرید بک لینک