گاف ضدانقلاب با انتشار تصویر سریال معمای شاه!+سند

گاف ضدانقلاب با انتشار تصویر سریال معمای شاه!+سند
رسانه‌های ضدانقلاب درحالی با انتشار یک تصویر مدعی جنایت جمهوری اسلامی هستند که این عکس به سریال معمای شاه اختصاص دارد!

گاف ضدانقلاب با انتشار تصویر سریال معمای شاه!+سند

رسانه‌های ضدانقلاب درحالی با انتشار یک تصویر مدعی جنایت جمهوری اسلامی هستند که این عکس به سریال معمای شاه اختصاص دارد!
گاف ضدانقلاب با انتشار تصویر سریال معمای شاه!+سند