گرفتاری مسافران مهرآباد در بی‌برنامگی شرکت‌های هواپیمایی/ اغلب گیت‌های پروازی بسته‌اند+عکس

گرفتاری مسافران مهرآباد در بی‌برنامگی شرکت‌های هواپیمایی/ اغلب گیت‌های پروازی بسته‌اند+عکس
با برقرار شدن امکان نشست و برخاست از فرودگاه مهرآباد پروازهای این فرودگاه برقرار شد اما به دلیل بی‌برنامگی شرکت‌های هواپیمایی اغلب پروازها با تأخیرانجام می‌شود و مسافران در مهرآباد سرگردان شده‌اند.

گرفتاری مسافران مهرآباد در بی‌برنامگی شرکت‌های هواپیمایی/ اغلب گیت‌های پروازی بسته‌اند+عکس

با برقرار شدن امکان نشست و برخاست از فرودگاه مهرآباد پروازهای این فرودگاه برقرار شد اما به دلیل بی‌برنامگی شرکت‌های هواپیمایی اغلب پروازها با تأخیرانجام می‌شود و مسافران در مهرآباد سرگردان شده‌اند.
گرفتاری مسافران مهرآباد در بی‌برنامگی شرکت‌های هواپیمایی/ اغلب گیت‌های پروازی بسته‌اند+عکس