گزارش خبرنگار فارس از نقاهتگاه جانبازان «فاطمیون» در تهران

گزارش خبرنگار فارس از نقاهتگاه جانبازان «فاطمیون» در تهران
«در افغانستان وارد ارتش شده بودم. وقتی اخبار سوریه را شنیدم، نتوانستم تحمل کنم و دوست داشتم برای دفاع از حرم و دفاع از مسلمانان به سوریه بروم. به خانواده‌ام گفتم و سال 95 برای اولین بار اعزام شدم.»

گزارش خبرنگار فارس از نقاهتگاه جانبازان «فاطمیون» در تهران

«در افغانستان وارد ارتش شده بودم. وقتی اخبار سوریه را شنیدم، نتوانستم تحمل کنم و دوست داشتم برای دفاع از حرم و دفاع از مسلمانان به سوریه بروم. به خانواده‌ام گفتم و سال 95 برای اولین بار اعزام شدم.»
گزارش خبرنگار فارس از نقاهتگاه جانبازان «فاطمیون» در تهران