گلایه فاطمه هاشمی از بی‌توجهی روحانی به بزرگداشت هاشمی

گلایه فاطمه هاشمی از بی‌توجهی روحانی به بزرگداشت هاشمی
فرزند آیت الله هاشمی از عدم حضور روحانی در بزرگداشت هاشمی رفسنجانی انتقاد کرد.

گلایه فاطمه هاشمی از بی‌توجهی روحانی به بزرگداشت هاشمی

فرزند آیت الله هاشمی از عدم حضور روحانی در بزرگداشت هاشمی رفسنجانی انتقاد کرد.
گلایه فاطمه هاشمی از بی‌توجهی روحانی به بزرگداشت هاشمی