گوللرباغی ارومیه و لذت روح نواز گل ها

گوللرباغی ارومیه و لذت روح نواز گل ها
پارک گوللرباغی (گل ها) یکی از بزرگترین بوستان های ایجاد شده در کشور با وجود هزاران بوته گل به یکی از مناطق تفریحی در ارومیه تبدیل شده است که در فصل بهار پذیرای خانواده ها و مسافران دیگر شهرها می شود.

گوللرباغی ارومیه و لذت روح نواز گل ها

پارک گوللرباغی (گل ها) یکی از بزرگترین بوستان های ایجاد شده در کشور با وجود هزاران بوته گل به یکی از مناطق تفریحی در ارومیه تبدیل شده است که در فصل بهار پذیرای خانواده ها و مسافران دیگر شهرها می شود.
گوللرباغی ارومیه و لذت روح نواز گل ها