یکسال از پرواز ققنوس‌های شهرمان گذشت

یکسال از پرواز ققنوس‌های شهرمان گذشت
نخستین سالگرد شهدای آتش‌نشان در قطعه 50 بهشت‌زهرا (س) برگزار شد.

یکسال از پرواز ققنوس‌های شهرمان گذشت

نخستین سالگرد شهدای آتش‌نشان در قطعه 50 بهشت‌زهرا (س) برگزار شد.
یکسال از پرواز ققنوس‌های شهرمان گذشت