۱۷ نفر از نزدیکان فعال سیاسی عربستان ممنوع الخروج شدند

۱۷ نفر از نزدیکان فعال سیاسی عربستان ممنوع الخروج شدند
یک نهاد حقوق بشری عربستان فاش کرد که مقامات امنیتی این کشور حدود چهار ماه است که مانع سفر ۱۷ نفر از نزدیکان «سلمان العوده» معارض و فعال سیاسی بازداشت‎شده به خارج کشور می‎شوند.

۱۷ نفر از نزدیکان فعال سیاسی عربستان ممنوع الخروج شدند

یک نهاد حقوق بشری عربستان فاش کرد که مقامات امنیتی این کشور حدود چهار ماه است که مانع سفر ۱۷ نفر از نزدیکان «سلمان العوده» معارض و فعال سیاسی بازداشت‎شده به خارج کشور می‎شوند.
۱۷ نفر از نزدیکان فعال سیاسی عربستان ممنوع الخروج شدند