۵ شرط جدید دولت مستعفی یمن برای گفت‎وگو با انصارالله

۵ شرط جدید دولت مستعفی یمن برای گفت‎وگو با انصارالله
وزیر خارجه دولت مستعفی یمن اعلام کرد که این دولت که در ریاض مستقر است، ۵ شرط جدید برای انجام هرگونه گفت‎وگوی جدید با انصارالله معین کرده است.

۵ شرط جدید دولت مستعفی یمن برای گفت‎وگو با انصارالله

وزیر خارجه دولت مستعفی یمن اعلام کرد که این دولت که در ریاض مستقر است، ۵ شرط جدید برای انجام هرگونه گفت‎وگوی جدید با انصارالله معین کرده است.
۵ شرط جدید دولت مستعفی یمن برای گفت‎وگو با انصارالله