‌آزادراه و جاده قدیم تهران-قم بسته است/ انسداد محور کندوان و بازگشایی آزادراه تهران-کرج

‌آزادراه و جاده قدیم تهران-قم بسته است/ انسداد محور کندوان و بازگشایی آزادراه تهران-کرج
در حال حاضر محور کندوان، آزادراه و جاده قدیم تهران-قم مسدود و آزادراه تهران-کرج باز است.

‌آزادراه و جاده قدیم تهران-قم بسته است/ انسداد محور کندوان و بازگشایی آزادراه تهران-کرج

در حال حاضر محور کندوان، آزادراه و جاده قدیم تهران-قم مسدود و آزادراه تهران-کرج باز است.
‌آزادراه و جاده قدیم تهران-قم بسته است/ انسداد محور کندوان و بازگشایی آزادراه تهران-کرج