40 میلیون نفر از مردم آمریکا زیر خط فقر زندگی می‌کنند

40 میلیون نفر از مردم آمریکا زیر خط فقر زندگی می‌کنند
یک وبگاه تحلیلی در گزارشی نوشت: 98 میلیون نفر در آمریکای شمالی در فقر زندگی می‌کنند که علت احتمالی آن دستمزدهای پایین، نابرابری کارگری و شکاف در حال گسترش بین فقرا و ثروتمندان است.

40 میلیون نفر از مردم آمریکا زیر خط فقر زندگی می‌کنند

یک وبگاه تحلیلی در گزارشی نوشت: 98 میلیون نفر در آمریکای شمالی در فقر زندگی می‌کنند که علت احتمالی آن دستمزدهای پایین، نابرابری کارگری و شکاف در حال گسترش بین فقرا و ثروتمندان است.
40 میلیون نفر از مردم آمریکا زیر خط فقر زندگی می‌کنند