آیین جشن ،مولودی خوانی و بازدید مدیران بهزیستی از سرای سالمندان

آیین جشن ،مولودی خوانی و بازدید مدیران بهزیستی از سرای سالمندان
در سالروز ولادت با سعادت امام رضا (ع) آیین مولودی خوانی و مدیحه سرایی با حضور مدیران و کارکنان ستادی بهزیستی برگزار شد

آیین جشن ،مولودی خوانی و بازدید مدیران بهزیستی از سرای سالمندان

در سالروز ولادت با سعادت امام رضا (ع) آیین مولودی خوانی و مدیحه سرایی با حضور مدیران و کارکنان ستادی بهزیستی برگزار شد
آیین جشن ،مولودی خوانی و بازدید مدیران بهزیستی از سرای سالمندان

ایرانی