تصاویر | شب‌های سرد پاییزی تهران ؛ کارتن خواب‌ها را دریابیم

تصاویر | شب‌های سرد پاییزی تهران ؛ کارتن خواب‌ها را دریابیم
پاره‌ای از مردم حتی در سرمای این روزهای تهران برای تفریح ساعات بامدادی را بیرون از خانه سپری می‌کنند، برخی بر اساس شغلی که دارند به ناچار در سطح شهر هستند و برخی نیز به دلیل بی‌خانمانی یا جبر روزگار در گوشه و کنار کوچه و خیابان شب را به صبح می‌رسانند.

تصاویر | شب‌های سرد پاییزی تهران ؛ کارتن خواب‌ها را دریابیم

پاره‌ای از مردم حتی در سرمای این روزهای تهران برای تفریح ساعات بامدادی را بیرون از خانه سپری می‌کنند، برخی بر اساس شغلی که دارند به ناچار در سطح شهر هستند و برخی نیز به دلیل بی‌خانمانی یا جبر روزگار در گوشه و کنار کوچه و خیابان شب را به صبح می‌رسانند.
تصاویر | شب‌های سرد پاییزی تهران ؛ کارتن خواب‌ها را دریابیم

می نویسم باران ؛ تو ، فاطمه (س) بخوان

می نویسم دریا؛ تو، فاطمه (س) بخوان…

روزنامه قانون

تکنولوژی جدید