«آبجی» در انتظار اکران مناسب/ سهم فیلم‌های فرهنگی و هنری در گیشه نوروز

«آبجی» در انتظار اکران مناسب/ سهم فیلم‌های فرهنگی و هنری در گیشه نوروز
مرجان اشرفی‌زاده کارگردان گفت: امیدوارم در شیوه چینش اکران نوروز، سهم گونه‌های متفاوت سینمایی را در نظر بگیرند. و در کنار فیلم‌های کمدی ب فیلم های فرهنگی و هنری از این گیشه بی‌سهم نباشند.

«آبجی» در انتظار اکران مناسب/ سهم فیلم‌های فرهنگی و هنری در گیشه نوروز

مرجان اشرفی‌زاده کارگردان گفت: امیدوارم در شیوه چینش اکران نوروز، سهم گونه‌های متفاوت سینمایی را در نظر بگیرند. و در کنار فیلم‌های کمدی ب فیلم های فرهنگی و هنری از این گیشه بی‌سهم نباشند.
«آبجی» در انتظار اکران مناسب/ سهم فیلم‌های فرهنگی و هنری در گیشه نوروز