کتاب پرفروش «آتش و خشم» در راهپیمایی 22 بهمن عرضه می‌شود

کتاب پرفروش «آتش و خشم» در راهپیمایی 22 بهمن عرضه می‌شود
اولین ترجمه از کتاب «آتش و خشم» که به تازگی در ایران به زبان فارسی برگردانده شده فردا در راهپیمایی 22 بهمن به مخاطبان عرضه می‌شود.

کتاب پرفروش «آتش و خشم» در راهپیمایی 22 بهمن عرضه می‌شود

اولین ترجمه از کتاب «آتش و خشم» که به تازگی در ایران به زبان فارسی برگردانده شده فردا در راهپیمایی 22 بهمن به مخاطبان عرضه می‌شود.
کتاب پرفروش «آتش و خشم» در راهپیمایی 22 بهمن عرضه می‌شود