رسانه‌های یونان: دیپلمات‌های نظامی ترکیه در «آتن» بعد از کودتای نافرجام به ایتالیا فرار کردند

رسانه‌های یونان: دیپلمات‌های نظامی ترکیه در «آتن» بعد از کودتای نافرجام به ایتالیا فرار کردند
رسانه های یونان اعلام کردند که برخی اعضای ارتش و نیرو دریایی ترکیه در سفارت آتن بعد از کودتای نافرجام ترکیه به ایتالیا فرار کردند.

رسانه‌های یونان: دیپلمات‌های نظامی ترکیه در «آتن» بعد از کودتای نافرجام به ایتالیا فرار کردند

رسانه های یونان اعلام کردند که برخی اعضای ارتش و نیرو دریایی ترکیه در سفارت آتن بعد از کودتای نافرجام ترکیه به ایتالیا فرار کردند.
رسانه‌های یونان: دیپلمات‌های نظامی ترکیه در «آتن» بعد از کودتای نافرجام به ایتالیا فرار کردند