ادامه تصویربرداری «آرام می‌گیریم» در فرحزاد

ادامه تصویربرداری «آرام می‌گیریم» در فرحزاد
مراحل تولید سریال «آرام می‌گیریم» با تصویربردارى در منطقه فرحزاد ادامه دارد تا در نیمه دوم آذر ماه در جدول پخش شبکه دو سیما قرار گیرد.

ادامه تصویربرداری «آرام می‌گیریم» در فرحزاد

مراحل تولید سریال «آرام می‌گیریم» با تصویربردارى در منطقه فرحزاد ادامه دارد تا در نیمه دوم آذر ماه در جدول پخش شبکه دو سیما قرار گیرد.
ادامه تصویربرداری «آرام می‌گیریم» در فرحزاد

ترانه