تسلط ارتش سوریه بر میدان گازی «آرک» در شمال شرق تدمر

تسلط ارتش سوریه بر میدان گازی «آرک» در شمال شرق تدمر
منابع نظامی سوریه از تسلط ارتش سوریه بر میدان گازی «آرک» در شمال شرق شهر تدمر خبر دادند.

تسلط ارتش سوریه بر میدان گازی «آرک» در شمال شرق تدمر

منابع نظامی سوریه از تسلط ارتش سوریه بر میدان گازی «آرک» در شمال شرق شهر تدمر خبر دادند.
تسلط ارتش سوریه بر میدان گازی «آرک» در شمال شرق تدمر