برای «آقا رضا» که کبوتر حرم بود!

برای «آقا رضا» که کبوتر حرم بود!
این چند سال سخت و طاقت‌فرسایی هم که بیماری جانکاه، محمل امتحان الهی‌اش شد؛ حاج رضا مقدسی کوه صبر بود.

برای «آقا رضا» که کبوتر حرم بود!

این چند سال سخت و طاقت‌فرسایی هم که بیماری جانکاه، محمل امتحان الهی‌اش شد؛ حاج رضا مقدسی کوه صبر بود.
برای «آقا رضا» که کبوتر حرم بود!