«ارینا بوکوا» شاید به عنوان اولین دبیر کل زن سازمان ملل انتخاب شود/انتخاب دبیر کل پروسه‌ای غیرشفاف دارد

یک اندیشکده آمریکایی در گزارشی به احتمال انتخاب یک زن بلغاری به عنوان دبیرکل آینده سازمان ملل متحد و وجود معیارهای غیر رسمی، نوشته است که انتخاب دبیر کل آتی طی رویه‌ای غیرشفاف صورت می‌گیرد.

تکنولوژی جدید

ابزار رسانه