عروسک‌های «افسانه دیگ و کدو» بچه‌های سرپل ذهاب را شاد کردند

عروسک‌های «افسانه دیگ و کدو» بچه‌های سرپل ذهاب را شاد کردند
عروسک‌های نمایش «افسانه دیگ و کدو» مهمان کودکان سرپل ذهاب شدند.

عروسک‌های «افسانه دیگ و کدو» بچه‌های سرپل ذهاب را شاد کردند

عروسک‌های نمایش «افسانه دیگ و کدو» مهمان کودکان سرپل ذهاب شدند.
عروسک‌های «افسانه دیگ و کدو» بچه‌های سرپل ذهاب را شاد کردند