جنگنده ایرانی «شفق» با الگو برداری از «اف -18» سال 2017 پرواز می‌کند

جنگنده ایرانی «شفق» با الگو برداری از «اف -18» سال 2017 پرواز می‌کند
متخصصان صنایع هوایی ایران از آماده شدن جنگنده «شفق» برای پرواز در سال 2017 و الگو گرفتن طراحی بال‌های آن از جنگنده «اف-18» که به آن قابلیت مانور پذیری بهتری می‌دهد خبر می‌دهند.

جنگنده ایرانی «شفق» با الگو برداری از «اف -18» سال 2017 پرواز می‌کند

متخصصان صنایع هوایی ایران از آماده شدن جنگنده «شفق» برای پرواز در سال 2017 و الگو گرفتن طراحی بال‌های آن از جنگنده «اف-18» که به آن قابلیت مانور پذیری بهتری می‌دهد خبر می‌دهند.
جنگنده ایرانی «شفق» با الگو برداری از «اف -18» سال 2017 پرواز می‌کند