عمل به «اقتصاد مقاومتی» تفکر و جسارت انقلابی می‌خواهد/ برجام ۲ و ۳ یعنی عقب‌نشینی از خطوط قرمز

عمل به «اقتصاد مقاومتی» تفکر و جسارت انقلابی می‌خواهد/ برجام ۲ و ۳ یعنی عقب‌نشینی از خطوط قرمز
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه ۵۰ میلیارد دلار سوغات فرنگ، اقتصاد مقاومتی نیست، گفت: عمل به اقتصاد مقاومتی تفکر و جسارت انقلابی می‌خواهد و این موضوع باید در صدر مطالبات مردم قرار گیرد.

عمل به «اقتصاد مقاومتی» تفکر و جسارت انقلابی می‌خواهد/ برجام ۲ و ۳ یعنی عقب‌نشینی از خطوط قرمز

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه ۵۰ میلیارد دلار سوغات فرنگ، اقتصاد مقاومتی نیست، گفت: عمل به اقتصاد مقاومتی تفکر و جسارت انقلابی می‌خواهد و این موضوع باید در صدر مطالبات مردم قرار گیرد.
عمل به «اقتصاد مقاومتی» تفکر و جسارت انقلابی می‌خواهد/ برجام ۲ و ۳ یعنی عقب‌نشینی از خطوط قرمز

دانلود فیلم خارجی

دانلود آهنگ آذری

عمل به «اقتصاد مقاومتی» تفکر و جسارت انقلابی می‌خواهد/برجام 2 و 3 یعنی عقب‌نشینی از خطوط قرمز

عمل به «اقتصاد مقاومتی» تفکر و جسارت انقلابی می‌خواهد/برجام 2 و 3 یعنی عقب‌نشینی از خطوط قرمز
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه 50 میلیارد دلار سوغات فرنگ اقتصاد مقاومتی نیست، گفت: عمل به اقتصاد مقاومتی تفکر و جسارت انقلابی می‌خواهد و این موضوع باید در صدر مطالبات مردم قرار گیرد.

عمل به «اقتصاد مقاومتی» تفکر و جسارت انقلابی می‌خواهد/برجام 2 و 3 یعنی عقب‌نشینی از خطوط قرمز

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه 50 میلیارد دلار سوغات فرنگ اقتصاد مقاومتی نیست، گفت: عمل به اقتصاد مقاومتی تفکر و جسارت انقلابی می‌خواهد و این موضوع باید در صدر مطالبات مردم قرار گیرد.
عمل به «اقتصاد مقاومتی» تفکر و جسارت انقلابی می‌خواهد/برجام 2 و 3 یعنی عقب‌نشینی از خطوط قرمز

کرمان نیوز

نخبگان