بازدید رئیس ستاد کل ارتش سوریه از شهر «السخنه»

بازدید رئیس ستاد کل ارتش سوریه از شهر «السخنه»
رئیس ستاد کل ارتش سوریه به دستور رئیس جمهور این کشور از شهر تازه آزاده شده «السخنه» واقع در شرق حمص بازدید کرد.

بازدید رئیس ستاد کل ارتش سوریه از شهر «السخنه»

رئیس ستاد کل ارتش سوریه به دستور رئیس جمهور این کشور از شهر تازه آزاده شده «السخنه» واقع در شرق حمص بازدید کرد.
بازدید رئیس ستاد کل ارتش سوریه از شهر «السخنه»