ارتفاع راهبردی «السیریاتل» در جنوب غربی حلب پاکسازی شد

ارتفاع راهبردی «السیریاتل» در جنوب غربی حلب پاکسازی شد
نیروهای مقاومت توانستند در حومه جنوب غربی حلب با پس زدن تروریست‌های «جبهة النصرة»، «احرارالشام» و «نورالدین زنکی» ارتفاع مهم «السریاتل» را به کنترل خود درآورند.

ارتفاع راهبردی «السیریاتل» در جنوب غربی حلب پاکسازی شد

نیروهای مقاومت توانستند در حومه جنوب غربی حلب با پس زدن تروریست‌های «جبهة النصرة»، «احرارالشام» و «نورالدین زنکی» ارتفاع مهم «السریاتل» را به کنترل خود درآورند.
ارتفاع راهبردی «السیریاتل» در جنوب غربی حلب پاکسازی شد

اخبار کارگران