جنبش «الصابرین»: اگر انقلاب ایران نبود، مقاومت هم توانایی پایداری نداشت

جنبش «الصابرین»: اگر انقلاب ایران نبود، مقاومت هم توانایی پایداری نداشت
دبیرکل جنبش «الصابرین» فلسطین تأکید کرد اگر انقلاب اسلامی ایران وجود نداشت مقاومت فلسطین و لبنان هم توانایی پایداری در مقابل رژیم صهیونیستی را نداشتند.

جنبش «الصابرین»: اگر انقلاب ایران نبود، مقاومت هم توانایی پایداری نداشت

دبیرکل جنبش «الصابرین» فلسطین تأکید کرد اگر انقلاب اسلامی ایران وجود نداشت مقاومت فلسطین و لبنان هم توانایی پایداری در مقابل رژیم صهیونیستی را نداشتند.
جنبش «الصابرین»: اگر انقلاب ایران نبود، مقاومت هم توانایی پایداری نداشت