«انجمن ملی سلاح» با پیشنهاد ترامپ درباره شرایط خرید اسلحه مخالفت کرد

«انجمن ملی سلاح» با پیشنهاد ترامپ درباره شرایط خرید اسلحه مخالفت کرد
سخنگوی اصلی‌ترین لابی اسلحه در آمریکا با اظهارنظر رئیس‌جمهور این کشور مبنی بر بالا بردن حداقل سن مجاز برای خرید سلاح در این کشور به 21 سال مخالفت کرد.

«انجمن ملی سلاح» با پیشنهاد ترامپ درباره شرایط خرید اسلحه مخالفت کرد

سخنگوی اصلی‌ترین لابی اسلحه در آمریکا با اظهارنظر رئیس‌جمهور این کشور مبنی بر بالا بردن حداقل سن مجاز برای خرید سلاح در این کشور به 21 سال مخالفت کرد.
«انجمن ملی سلاح» با پیشنهاد ترامپ درباره شرایط خرید اسلحه مخالفت کرد