انتقاد روزنامه وقایع‌اتفاقیه از مصادره «انقلابی‌گری» از سوی برخی اصول‌گرایان

انتقاد روزنامه وقایع‌اتفاقیه از مصادره «انقلابی‌گری» از سوی برخی اصول‌گرایان
روزنامه وقایع‌اتفاقیه نوشت: «انقلابی‌گری»، «یاران انقلاب» و «انقلابی‌ها» واژه‌هایی است که این روزها دستمایه برخی جریان‌های سیاسی شده است تا از رهگذر آنها رقیب خود را کنار بگذارند، فارغ از آنکه در میانه آن، برخی واژگان بار سیاسی خود را از دست می‌دهند و از سوی دیگر، دوقطبی‌ها و دودستگی‌های کاذبی در جامعه ایجاد می‌شود که بسیاری از بزرگان کشور، آن را آفت این روزهای کشور می‌دانند.

انتقاد روزنامه وقایع‌اتفاقیه از مصادره «انقلابی‌گری» از سوی برخی اصول‌گرایان

روزنامه وقایع‌اتفاقیه نوشت: «انقلابی‌گری»، «یاران انقلاب» و «انقلابی‌ها» واژه‌هایی است که این روزها دستمایه برخی جریان‌های سیاسی شده است تا از رهگذر آنها رقیب خود را کنار بگذارند، فارغ از آنکه در میانه آن، برخی واژگان بار سیاسی خود را از دست می‌دهند و از سوی دیگر، دوقطبی‌ها و دودستگی‌های کاذبی در جامعه ایجاد می‌شود که بسیاری از بزرگان کشور، آن را آفت این روزهای کشور می‌دانند.
انتقاد روزنامه وقایع‌اتفاقیه از مصادره «انقلابی‌گری» از سوی برخی اصول‌گرایان