«ایران» سراغ نورپردازی تهران در شب می رود/ سیری در بازار گنجعلی خان

برنامه «ایران» شبکه مستند این هفته به نورپردازی شهر تهران در شب، معرفی شهر بیرجند، حمایت از کودکان کار و بازار گنجعلی خان می پردازد.

سپهر نیوز

فستیوال فیلم