ادبیات «باید آلود» وزیر خارجه سعودی علیه ایران

ادبیات «باید آلود» وزیر خارجه سعودی علیه ایران
وزیر خارجه سعودی با بیان باید نبایدهایی برای ایران، خواستار تغییر سیاست تهران در قبال کشورهای عربی شد و تهران را به حمایت از تروریسم متهم کرد.

ادبیات «باید آلود» وزیر خارجه سعودی علیه ایران

وزیر خارجه سعودی با بیان باید نبایدهایی برای ایران، خواستار تغییر سیاست تهران در قبال کشورهای عربی شد و تهران را به حمایت از تروریسم متهم کرد.
ادبیات «باید آلود» وزیر خارجه سعودی علیه ایران

تلگرام

ورزشی