کانال تلویزیونی مجازی «بشارت» رونمایی شد

کانال تلویزیونی مجازی «بشارت» رونمایی شد
باحضور جمعی از مدیران شبکه قرآن و معارف سیما در اداره کل بازار محتوای معاونت فضای مجازی رسانه ملی از «کانال تلویزیونی مجازی بشارت» این شبکه رونمایی شد.

کانال تلویزیونی مجازی «بشارت» رونمایی شد

باحضور جمعی از مدیران شبکه قرآن و معارف سیما در اداره کل بازار محتوای معاونت فضای مجازی رسانه ملی از «کانال تلویزیونی مجازی بشارت» این شبکه رونمایی شد.
کانال تلویزیونی مجازی «بشارت» رونمایی شد