لوموند: رؤیای پادشاهی «بن‌سلمان» بدون کمک وهابیت محقق نمی‌شود

لوموند: رؤیای پادشاهی «بن‌سلمان» بدون کمک وهابیت محقق نمی‌شود
مجله «لوموند دیپلماتیک» فرانسه در یادداشتی می‌نویسد، ولی‌عهد عربستان برای رسیدن به تخت پادشاهی، علاوه بر سیطره بر عرصه سیاسی و اقتصادی این کشور، باید بر مهمترین منابع سمبلیک قدرت عربستان که همان وهابیت است، نیز سیطره داشته باشد.

لوموند: رؤیای پادشاهی «بن‌سلمان» بدون کمک وهابیت محقق نمی‌شود

مجله «لوموند دیپلماتیک» فرانسه در یادداشتی می‌نویسد، ولی‌عهد عربستان برای رسیدن به تخت پادشاهی، علاوه بر سیطره بر عرصه سیاسی و اقتصادی این کشور، باید بر مهمترین منابع سمبلیک قدرت عربستان که همان وهابیت است، نیز سیطره داشته باشد.
لوموند: رؤیای پادشاهی «بن‌سلمان» بدون کمک وهابیت محقق نمی‌شود