«به وقت شام» تمام بضاعت سینمای حاتمی‌کیا نیست

«به وقت شام» تمام بضاعت سینمای حاتمی‌کیا نیست
«به وقت شام» آخرین ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان کاربلد کشورمان است. تجربه‌ای که سینمای ایران را یک گام به استانداردهای بین‌المللی نزدیک می‌کند، گرچه مانند همه تجربیات اولیه، ایراداتی هم دارد.

«به وقت شام» تمام بضاعت سینمای حاتمی‌کیا نیست

«به وقت شام» آخرین ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان کاربلد کشورمان است. تجربه‌ای که سینمای ایران را یک گام به استانداردهای بین‌المللی نزدیک می‌کند، گرچه مانند همه تجربیات اولیه، ایراداتی هم دارد.
«به وقت شام» تمام بضاعت سینمای حاتمی‌کیا نیست