«به وقت شام» را با هیچ فیلم دیگری مقایسه نکنید

«به وقت شام» را با هیچ فیلم دیگری مقایسه نکنید
ضرغامی عنوان کرد: «به وقت شام» پرکشش، باورپذیر و پاسخی در خور تحسین به دنیای جهل و خشونت است.

«به وقت شام» را با هیچ فیلم دیگری مقایسه نکنید

ضرغامی عنوان کرد: «به وقت شام» پرکشش، باورپذیر و پاسخی در خور تحسین به دنیای جهل و خشونت است.
«به وقت شام» را با هیچ فیلم دیگری مقایسه نکنید