کنایه «تختی» به محمدرضا پهلوی/ جهان‌پهلوان پیش از هر مسابقه به پابوس شاه خراسان می‌رفت

کنایه «تختی» به محمدرضا پهلوی/ جهان‌پهلوان پیش از هر مسابقه به پابوس شاه خراسان می‌رفت
کتاب «بچه خانی‌آباد» با محوریت زندگی جهان‌پهلوان غلامرضا تختی نگاهی به مرام و سلوک این قهرمان کشتی دارد.

کنایه «تختی» به محمدرضا پهلوی/ جهان‌پهلوان پیش از هر مسابقه به پابوس شاه خراسان می‌رفت

کتاب «بچه خانی‌آباد» با محوریت زندگی جهان‌پهلوان غلامرضا تختی نگاهی به مرام و سلوک این قهرمان کشتی دارد.
کنایه «تختی» به محمدرضا پهلوی/ جهان‌پهلوان پیش از هر مسابقه به پابوس شاه خراسان می‌رفت