«تردید» در یک شب مانده به «ساعت صفر»

«تردید» در یک شب مانده به «ساعت صفر»
وضعیت بغرنجی برای برادران سپاه به وجود آمده است…به واقع در این وضعیت سرگیجه آور، سپاه عملا به انتخاب یکی از این دو راه مخیر و موظف می‌شود.

«تردید» در یک شب مانده به «ساعت صفر»

وضعیت بغرنجی برای برادران سپاه به وجود آمده است…به واقع در این وضعیت سرگیجه آور، سپاه عملا به انتخاب یکی از این دو راه مخیر و موظف می‌شود.
«تردید» در یک شب مانده به «ساعت صفر»