تصاویر مرکز نگهداری بچه «تنبل‌ها»/فقط خوردن و خوابیدن

تصاویر مرکز نگهداری بچه «تنبل‌ها»/فقط خوردن و خوابیدن
پرس‌تی‌وی نوشت: «تنبل» گونه‌ای از جانوران پستاندار است که در امریکای مرکزی و جنوبی یافت می‌شود؛ همیشه از درخت آویزان است و در این حالت، غذا می‌خورد، می‌خوابد و حتی تولید مثل می‌کند و به ندرت از درخت پایین می‌آید.

تصاویر مرکز نگهداری بچه «تنبل‌ها»/فقط خوردن و خوابیدن

پرس‌تی‌وی نوشت: «تنبل» گونه‌ای از جانوران پستاندار است که در امریکای مرکزی و جنوبی یافت می‌شود؛ همیشه از درخت آویزان است و در این حالت، غذا می‌خورد، می‌خوابد و حتی تولید مثل می‌کند و به ندرت از درخت پایین می‌آید.
تصاویر مرکز نگهداری بچه «تنبل‌ها»/فقط خوردن و خوابیدن