خبر «توقف تولید پژو 405 و پراید» تکذیب شد

خبر «توقف تولید پژو 405 و پراید» تکذیب شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر« توقف تولید پژو 405 و پراید تا پایان امسال» را تکذیب کرد.

خبر «توقف تولید پژو 405 و پراید» تکذیب شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر« توقف تولید پژو 405 و پراید تا پایان امسال» را تکذیب کرد.
خبر «توقف تولید پژو 405 و پراید» تکذیب شد

نصب بیتالک