سرنوشت نامعلوم «جان شیفته»/ تعلل تلویزیون در ساخت سریال زندگی شهید چمران

سرنوشت نامعلوم «جان شیفته»/ تعلل تلویزیون در ساخت سریال زندگی شهید چمران
برادر شهید مصطفی چمران گفت: در حال حاضر با اینکه مدتی جلیل سامان نگارش این سریال را آغاز کرده بود اما بنا به دلایلی تولید و ادامه نگارش آن متوقف شده است.

سرنوشت نامعلوم «جان شیفته»/ تعلل تلویزیون در ساخت سریال زندگی شهید چمران

برادر شهید مصطفی چمران گفت: در حال حاضر با اینکه مدتی جلیل سامان نگارش این سریال را آغاز کرده بود اما بنا به دلایلی تولید و ادامه نگارش آن متوقف شده است.
سرنوشت نامعلوم «جان شیفته»/ تعلل تلویزیون در ساخت سریال زندگی شهید چمران