تروریست‌های داعش از «جرابلس» سوریه به ترکیه فرار کرده‌اند

تروریست‌های داعش از «جرابلس» سوریه به ترکیه فرار کرده‌اند
یکی از شاهدان در شهر جرابلس، تأکید کرد که تروریست‌های داعش بدون درگیری با نیروهای وابسته به ترکیه، به سمت این کشور فرار کرده‌اند.

تروریست‌های داعش از «جرابلس» سوریه به ترکیه فرار کرده‌اند

یکی از شاهدان در شهر جرابلس، تأکید کرد که تروریست‌های داعش بدون درگیری با نیروهای وابسته به ترکیه، به سمت این کشور فرار کرده‌اند.
تروریست‌های داعش از «جرابلس» سوریه به ترکیه فرار کرده‌اند

مرکز فیلم