«به وقت شام» ایدئولوژیک‌ترین فیلم «حاتمی‌کیا»

«به وقت شام» ایدئولوژیک‌ترین فیلم «حاتمی‌کیا»
عمده فیلم‌های حاتمی‌کیا در چارچوب خاک و جغرافیای ایران می‌گذرد و مسئله را دفاع از خاک وطن می‌داند اما در «به وقت شام» دفاع را هزاران کیلومتر جلوتر از مرزهای ایران برده است و اتفاقا مبارزه در آنجا را عقلانی و منطقی بیان می‌کند.

«به وقت شام» ایدئولوژیک‌ترین فیلم «حاتمی‌کیا»

عمده فیلم‌های حاتمی‌کیا در چارچوب خاک و جغرافیای ایران می‌گذرد و مسئله را دفاع از خاک وطن می‌داند اما در «به وقت شام» دفاع را هزاران کیلومتر جلوتر از مرزهای ایران برده است و اتفاقا مبارزه در آنجا را عقلانی و منطقی بیان می‌کند.
«به وقت شام» ایدئولوژیک‌ترین فیلم «حاتمی‌کیا»