مجلس ترحیم «حبیب‌الله چایچیان» در مسجد بلال برگزار می‌شود

مجلس ترحیم «حبیب‌الله چایچیان» در مسجد بلال برگزار می‌شود
مجلس ترحیم «حبیب‌الله چایچیان» دوشنبه 13 آذرماه در مسجد بلال برگزار می‌شود.

مجلس ترحیم «حبیب‌الله چایچیان» در مسجد بلال برگزار می‌شود

مجلس ترحیم «حبیب‌الله چایچیان» دوشنبه 13 آذرماه در مسجد بلال برگزار می‌شود.
مجلس ترحیم «حبیب‌الله چایچیان» در مسجد بلال برگزار می‌شود