درخواست 750 هزار دلاری صندوق «پلاوشرز» از «بنیاد سوروس» برای حمایت از برجام

درخواست 750 هزار دلاری صندوق «پلاوشرز» از «بنیاد سوروس» برای حمایت از برجام
طبق اسناد محرمانه، صندوق «پلاوشرز» که نقش مهمی در قبولاندن برجام به افکار عمومی آمریکا داشته است، از بنیاد «جورج سوروس» 750 هزار دلار برای تأمین بودجه پروژه قبولاندن برجام به کنگره و افکار عمومی آمریکا درخواست کرده است.

درخواست 750 هزار دلاری صندوق «پلاوشرز» از «بنیاد سوروس» برای حمایت از برجام

طبق اسناد محرمانه، صندوق «پلاوشرز» که نقش مهمی در قبولاندن برجام به افکار عمومی آمریکا داشته است، از بنیاد «جورج سوروس» 750 هزار دلار برای تأمین بودجه پروژه قبولاندن برجام به کنگره و افکار عمومی آمریکا درخواست کرده است.
درخواست 750 هزار دلاری صندوق «پلاوشرز» از «بنیاد سوروس» برای حمایت از برجام

شهرداری