خداحافظی هواداران «چاپه‌کوئنسه» برزیل با قربانیان حادثه سقوط هواپیما

خداحافظی هواداران «چاپه‌کوئنسه» برزیل با قربانیان حادثه سقوط هواپیما
پیکر بازیکنان تیم چاپه کوئنسه روز گذشته تشییع شد.

خداحافظی هواداران «چاپه‌کوئنسه» برزیل با قربانیان حادثه سقوط هواپیما

پیکر بازیکنان تیم چاپه کوئنسه روز گذشته تشییع شد.
خداحافظی هواداران «چاپه‌کوئنسه» برزیل با قربانیان حادثه سقوط هواپیما