چگونه با تغذیه مناسب از سرطان پیشگیری کنیم

چگونه با تغذیه مناسب از سرطان پیشگیری کنیم
ایسنا نوشت: امروزه سرطان بعد از بیماری‌های قلبی–عروقی به عنوان مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر در کشورهای دنیا مطرح است و در دهه‌های آینده اولین عامل مرگ‌ومیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.

چگونه با تغذیه مناسب از سرطان پیشگیری کنیم

ایسنا نوشت: امروزه سرطان بعد از بیماری‌های قلبی–عروقی به عنوان مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر در کشورهای دنیا مطرح است و در دهه‌های آینده اولین عامل مرگ‌ومیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
چگونه با تغذیه مناسب از سرطان پیشگیری کنیم

خبرگذاری اصفحان

مد روز