جشن ” لالجین شهر جهانی سفال ” برگزار شد

جشن ” لالجین شهر جهانی سفال ” برگزار شد
چندی پیش گروهی از داوران شورای جهانی صنایع دستی با سفر به شهر لالجین همدان این شهر را به عنوان شهر سفال جهان مورد قضاوت قرار داده و پس از چند ماه به تصویب رساندند.

جشن ” لالجین شهر جهانی سفال ” برگزار شد

چندی پیش گروهی از داوران شورای جهانی صنایع دستی با سفر به شهر لالجین همدان این شهر را به عنوان شهر سفال جهان مورد قضاوت قرار داده و پس از چند ماه به تصویب رساندند.
جشن ” لالجین شهر جهانی سفال ” برگزار شد

خبرگزاری ایران