نمایش “روبینسون و کروزو” از تبریز به آلمان دعوت شد

نمایش “روبینسون و کروزو” از تبریز به آلمان دعوت شد
نمایش روبینسون و کروزو کاری از گروه نمایش آینا تبریز به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی به فستیوال بین المللی کستنبورگ راه یافت.

نمایش “روبینسون و کروزو” از تبریز به آلمان دعوت شد

نمایش روبینسون و کروزو کاری از گروه نمایش آینا تبریز به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی به فستیوال بین المللی کستنبورگ راه یافت.
نمایش “روبینسون و کروزو” از تبریز به آلمان دعوت شد