نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه ۹۷ را تصویب کردند

نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه ۹۷ را تصویب کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور موافقت کردند.

نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه ۹۷ را تصویب کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور موافقت کردند.
نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه ۹۷ را تصویب کردند