باخت تیم والیبال شهرداری ارومیه مقابل همنام تبریزی در دربی

باخت تیم والیبال شهرداری ارومیه مقابل همنام تبریزی در دربی
تیم والیبال شهرداری ارومیه در دربی آذربایجان مقابل همنام تبریزی شکست خورد.

باخت تیم والیبال شهرداری ارومیه مقابل همنام تبریزی در دربی

تیم والیبال شهرداری ارومیه در دربی آذربایجان مقابل همنام تبریزی شکست خورد.
باخت تیم والیبال شهرداری ارومیه مقابل همنام تبریزی در دربی